امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - پنجاه و سومین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (٤٤٨٠٠/٩٧/د) (1397/10/30)


فایلعنوان
پنجاه و سومین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراپنجاه و سومین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا