امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - پنجاه و چهارمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (٤٤٩٤٩/٩٧/د) (1397/11/07)


فایلعنوان
پنجاه و چهارمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراپنجاه و چهارمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا