امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - پنجاه و پنجمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (٤٥٠٨٧/٩٧/د) (1397/11/14)


فایلعنوان
پنجاه و پنجمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراپنجاه و پنجمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا