امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - پنجاه و ششمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (٤٥٢٤٢/٩٧/د) (1397/11/25)


فایلعنوان
پنجاه و ششمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراپنجاه و ششمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا