امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - شصت و هشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (٤٩٠٨٨/٩٨/د) (1398/06/30)


فایلعنوان
شصت و هشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراشصت و هشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا