امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هفتادوششمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (51894/98/د) (1398/11/02)


فایلعنوان
هفتادوششمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهفتادوششمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا