امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هشتادمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (42/99/د) (1399/01/16)


فایلعنوان
هشتادمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهشتادمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا