امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هشتادودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (834/99/د) (1399/02/27)


فایلعنوان
هشتادودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهشتادودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا