امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هشتادوچهارمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (1506/99/د) (1399/03/24)


فایلعنوان
هشتادوچهارمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهشتادوچهارمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا