امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هشتادوششمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (2137/99/د) (1399/04/21)


فایلعنوان
هشتادوششمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهشتادوششمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا