امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (2822/99/د) (1399/05/28)


فایلعنوان
هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهشتاد و هشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا