امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - هشتادونهمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (3071/99/د) (1399/06/12)


فایلعنوان
هشتادونهمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شوراهشتادونهمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا