امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری - نودودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا (3752/99/د) (1399/07/05)


فایلعنوان
نودودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورانودودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا