امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت

عنوانشمارهتاریخمشاهده
صد و بيست و دومين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت3528/99/د1399/06/29
صد و بيست و يكمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت3177/99/د1399/06/15
صد و بيستمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت2885/99/د1399/06/01
صد و نوزدهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت2417/99/د1399/05/04
صد و هجدهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت2255/99/د1399/04/28
صد و هفدهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت2062/99/د1399/04/21
صد و پانزدهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت1773/99/د1399/04/07
صد و چهاردهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت1638/99/د1399/04/02
صد و سيزدهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت1636/99/د1399/03/31
صد و دوازدهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت1423/99/د1399/03/21
صد و يازدهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت1275/99/د1399/03/17
صد و يازدهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت1183/99/د1399/03/17
صد و هشتمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت918/99/د1399/03/03
صد و هفتمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت813/99/د1399/02/27
صد و ششمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت634/99/د1399/02/20
صد و پنجمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت490/99/د1399/02/13
صد و دومين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت150/99/د1399/01/30
صد و يكمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت33/99/د1399/01/16
صدمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت52200/98/د1398/11/20
نود و نهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت52164/98/د1398/11/19
نود و هشتمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت52049/98/د1398/11/15
نود و هفتمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت52047/98/د1398/11/12
نود و ششمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت51975/98/د1398/11/07
نود و پنجمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت51541/98/د1398/10/21
نود و چهارمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت51463/98/د1398/10/14
نود و سومين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت51283/98/د1398/10/07
نود و يكمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت50821/98/د1398/09/16
هشتاد و نهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت50483/98/د1398/09/02
هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت49985/98/د1398/08/11
هشتاد و هفتمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت49601/98/د1398/07/20
هشتاد و ششمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٩١٢٩/٩٨/د1398/07/06
هشتاد و ششمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٩١٢٩/٩٨/د1398/07/06
شصت و هشتمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٥٢٩٠/٩٧/د1397/11/27
شصت و هفتمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٥٢٥٧/٩٧/د1397/11/24
شصت و ششمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٥٠٠١/٩٧/د1397/11/08
شصت و پنجمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٤٩٩٨/٩٧/د1397/11/08
شصت و چهارمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٤٨١٢/٩٧/د1397/11/01
شصت و سومین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٤٦٣٨/٩٧/د1397/10/24