امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها

عنوانشمارهتاریخمشاهده
شصت و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز3881/99/د1399/07/14
اصلاحيه شصتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز3759/99/د1399/07/08
پنجاه و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز3560/99/د1399/06/31
پنجاه و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز3368/99/د1399/06/24
پنجاه و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز1783/99/د1399/06/17
پنجاه و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز3021/99/د1399/06/10
پنجاه و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز2824/99/د1399/06/03
پنجاه و چهارمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز2263/99/د1399/04/30
پنجاه و سومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز2123/99/د1399/04/23
پنجاه و دومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز1809/99/د1399/04/09
پنجاه و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز1617/99/د1399/04/02
پنجاهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز1426/99/د1399/03/26
چهل و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز1272/99/د1399/03/19
چهل و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز1057/99/د1399/03/12
چهل و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز828/99/د1399/02/29
چهل و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز684/99/د1399/02/22
چهل و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز502/99/د1399/02/15
چهل و چهارمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز317/99/د1399/02/08
چهل و سومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز79/99/د1399/01/25
چهل و دومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز34/99/د1399/01/18
چهل و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز52230/98/د1398/11/21
چهلمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز51993/98/د1398/11/12
سي و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز51655/98/د1398/10/23
سي و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز51431/98/د1398/10/11
سي و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز51180/98/د1398/10/02
سي و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز51024/98/د1398/09/25
سي و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز50858/98/د1398/09/18
سي و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز50672/98/د1398/09/11
سي و چهارمین جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز50532/98/د1398/09/04
سي و چهارمین جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز50417/98/د1398/08/27
سي و چهارمین جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز50283/98/د1398/08/20