امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - سي و چهارمین جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (50417/98/د) (1398/08/27)


فایلعنوان
سي و چهارمین جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازسي و چهارمین جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز