امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - سي و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (50672/98/د) (1398/09/11)


فایلعنوان
سي و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازسي و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز