امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - سي و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (50858/98/د) (1398/09/18)


فایلعنوان
سي و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازسي و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز