امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - سي و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (51180/98/د) (1398/10/02)


فایلعنوان
سي و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازسي و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز