امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - سي و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (51431/98/د) (1398/10/11)


فایلعنوان
سي و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازسي و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز