امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - سي و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (51655/98/د) (1398/10/23)


فایلعنوان
سي و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازسي و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز