امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - چهلمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (51993/98/د) (1398/11/12)


فایلعنوان
چهلمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازچهلمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز