امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - چهل و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (52230/98/د) (1398/11/21)


فایلعنوان
چهل و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازچهل و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز