امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - چهل و دومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (34/99/د) (1399/01/18)


فایلعنوان
چهل و دومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازچهل و دومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز