امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - چهل و سومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (79/99/د) (1399/01/25)


فایلعنوان
چهل و سومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازچهل و سومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز