امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - چهل و چهارمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (317/99/د) (1399/02/08)


فایلعنوان
چهل و چهارمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازچهل و چهارمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز