امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - چهل و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (502/99/د) (1399/02/15)


فایلعنوان
چهل و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازچهل و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز