امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - چهل و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (684/99/د) (1399/02/22)


فایلعنوان
چهل و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازچهل و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز