امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - چهل و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (828/99/د) (1399/02/29)


فایلعنوان
چهل و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازچهل و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز