امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - چهل و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (1057/99/د) (1399/03/12)


فایلعنوان
چهل و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازچهل و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز