امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - چهل و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (1272/99/د) (1399/03/19)


فایلعنوان
چهل و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازچهل و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز