امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - پنجاهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (1426/99/د) (1399/03/26)


فایلعنوان
پنجاهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازپنجاهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز