امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - پنجاه و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (1617/99/د) (1399/04/02)


فایلعنوان
پنجاه و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازپنجاه و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز