امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - پنجاه و دومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (1809/99/د) (1399/04/09)


فایلعنوان
پنجاه و دومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازپنجاه و دومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز