امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - پنجاه و سومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (2123/99/د) (1399/04/23)


فایلعنوان
پنجاه و سومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازپنجاه و سومين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز