امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - پنجاه و چهارمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (2263/99/د) (1399/04/30)


فایلعنوان
پنجاه و چهارمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازپنجاه و چهارمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز
اصلاحيه جلسه ٥٤كميسيون تلفيقاصلاحيه جلسه ٥٤كميسيون تلفيق