امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - پنجاه و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (2824/99/د) (1399/06/03)


فایلعنوان
پنجاه و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازپنجاه و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز