امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - پنجاه و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (3021/99/د) (1399/06/10)


فایلعنوان
پنجاه و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازپنجاه و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز