امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - پنجاه و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (1783/99/د) (1399/06/17)


فایلعنوان
پنجاه و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازپنجاه و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز