امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - پنجاه و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (3368/99/د) (1399/06/24)


فایلعنوان
پنجاه و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازپنجاه و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز