امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - پنجاه و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (3560/99/د) (1399/06/31)


فایلعنوان
پنجاه و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازپنجاه و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز