امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - اصلاحيه شصتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (3759/99/د) (1399/07/08)


فایلعنوان
اصلاحيه شصتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازاصلاحيه شصتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز
6060