امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - شصت و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز (3881/99/د) (1399/07/14)


فایلعنوان
شصت و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيرازشصت و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز