امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات

عنوانشمارهتاریخمشاهده
چهل و ششمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا3903/99/د1399/07/14
چهل و يكمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا3065/99/د1399/06/10
سي و نهمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا2564/99/د1399/05/13
سي و هشتمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا2466/99/د1399/05/06
سي و پنجمين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا2124/99/د1399/04/23
سي و سومين جلسه فوق العاده كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا1808/99/د1399/04/10
سي و دومين جلسه كميسيون هوشمند‌سازي و فناوري اطلاعات شورا1791/99/د1399/04/09
دومين جلسه عادي كميسيون شهر هوشمند و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر شيراز49702/98/د1398/07/22