امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - دومين جلسه عادي كميسيون شهر هوشمند و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر شيراز (49702/98/د) (1398/07/22)


فایلعنوان
دومين جلسه عادي كميسيون شهر هوشمند و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر شيرازدومين جلسه عادي كميسيون شهر هوشمند و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر شيراز