امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا

عنوانشمارهتاریخمشاهده
يكصد و پنجاه و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز2015/99/ص1399/07/06
يكصد و پنجاه و يكمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز1933/99/ص1399/06/30
يكصد و پنجاهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز1842/99/ص1399/06/26
يكصد و چهل و نهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز1822/99/ص1399/06/19
يكصد و چهل و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز1699/99/ص1399/06/12
يكصد و چهل و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز1633/99/ص1399/06/05
يكصد و چهل و ششمين جلسه رسمي علني (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز1592/99/ص1399/06/01
يكصد و چهل و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز1551/99/ص1399/05/29
يكصد و چهل و چهارمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز1401/99/ص1399/05/15
يكصد و چهل و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز1319/99/ص1399/05/08
يكصد و چهل و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز1215/99/ص1399/05/01
دستور كار يكصد و چهل و يكمين جلسه علني (عادي ) شورای اسلامی شهر شیراز1198/99/ص1399/04/25
يكصد و چهلمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز1024/99/ص1399/04/18
يكصد و سي و نهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز933/99/ص1399/04/11
يكصد و سي و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز831/99/ص1399/04/04
يكصد و سي و هفتمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز714/99/ص1399/03/26
يكصد و سي و ششمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز621/99/ص1399/03/21
يكصد و سي و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز468/99/ص1399/03/07
يكصد و سي و چهارمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز351/99/ص1399/02/31
يكصد و سي و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز273/99/ص1399/02/24
يكصد و سي و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز191/99/ص1399/02/17
یکصد و سی و یکمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز158/99/ص1399/02/10
يكصد و سي امين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز102/99/ص1399/02/03
يكصد و بيست و نهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز49/99/ص1399/01/27
يكصد و بيست و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز20/99/ص1399/01/20
يكصد و بيست و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز4319/98/ص1398/12/24
يكصد و بيست و ششمين جلسه (فوق‌العاده) شورای اسلامی شهر شیراز4259/98/ص1398/12/17
يكصد و بيست و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز4214/98/ص1398/12/14
يكصد و بيست و چهارمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز4160/98/ص1398/12/07
يكصد و بيست و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز4024/98/ص1398/11/23
يكصد و بیست و دومین جلسه علني (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز3900/98/ص1398/11/13
يكصد و بیست و یکمین جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز3828/98/ص1398/11/05
يكصد و بیستمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3783/98/ص1398/11/02
يكصد و نوزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3768/98/ص1398/10/30
يكصد و هجدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3650/98/ص1398/10/25
يكصد و شانزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3450/98/ص1398/10/11
يكصد و پانزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3347/98/ص1398/10/04
يكصد و چهاردهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز2251/98/ص1398/09/27
يكصد و سیزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3186/98/ص1398/09/20
يكصد و دوازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3074/98/ص1398/09/13
يكصد و یازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز2970/98/ص1398/09/06
يكصد و دهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز2886/98/ص1398/08/29
يكصد و نهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز2815/98/ص1398/08/22
يكصد و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز50069/98/د1398/08/08
يكصد و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز49900/98/د1398/08/01
يكصد و ششمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز49538/98/د1398/07/17
یکصد و پنجمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز2251/98/ص1398/07/10
یکصد و چهارمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز2177/98/ص1398/07/03
هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 29 بهمن ماه 974584/97/ص1397/11/29
هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 15بهمن ماه 974448/97/ص1397/11/15
هفتاد و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4290/97/ص1397/11/01
هفتادمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4169/97/ص1397/10/24
شصت و نهمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4097/97/ص1397/10/17