امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - شصت و نهمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز (4097/97/ص) (1397/10/17)


فایلعنوان
شصت و نهمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيرازشصت و نهمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز