امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - هفتادمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز (4169/97/ص) (1397/10/24)


فایلعنوان
هفتادمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيرازهفتادمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه هفتادمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيرازالحاقیه هفتادمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز