امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - هفتاد و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز (4290/97/ص) (1397/11/01)


فایلعنوان
هفتاد و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيرازهفتاد و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز