امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 15بهمن ماه 97 (4448/97/ص) (1397/11/15)


فایلعنوان
هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 15بهمن ماه 97هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 15بهمن ماه 97